Regulamin serwisu

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisów z grupy agroturystyka.info

agroturystyka.info
goscinawiejska.pl
agrokraina.pl
noclegi.agro.pl

oraz określa zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem.

Każdy Użytkownik z chwilą korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zobligowany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Usługodawca nie jest stroną umów związanych z prezentowanymi ofertami - w tym zakresie stosunek prawny istnieje pomiędzy Firmą prezentującą ofertę a Użytkownikiem. Usługodawca udostępnia jedynie narzędzia, które mają za zadanie ułatwić Użytkownikowi odnalezienie właściwej oferty.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia związane z umowami łączącymi Firmy z Użytkownikiem.

  1. Firma — podmiot gospodarczy, który w ramach Serwisu prezentuje lub/i promuje swoje usługi lub towary.
  2. Konto — utworzony po rejestracji indywidualny profil Firmy w ramach Serwisu.
  3. Użytkownik — osoba prawna lub osoba fizyczna korzystająca z Serwisu (osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy), która jest zainteresowana usługami oferowanymi przez Firmy.
  4. Partner — podmiot gospodarczy, którego usługi lub towary są prezentowane lub/i promowane w ramach Serwisu.
  5. Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.
  6. Serwis — grupa serwisów internetowych grupy działających w domenach agroturystyka.info
   goscinawiejska.pl
   agropanorama.pl
   agrokraina.pl
   agroturystykainfo.pl
   serwisturystyczny.pl
   noclegi.agro.pl
  7. Umowa — umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Firmą.
  8. Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Firm lub Partnerów za pośrednictwem grupy serwisów.
  9. Usługodawca — ZEEN ul. Ofiar Katynia 6, 64-920 Piła, NIP 764-218-59-73
 1. Postanowienia ogólne
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę wspierającą technologie HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
  2. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
  4. Korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca korzystanie z programów antywirusowych oraz innych dostępnych programów podnoszących bezpieczeństwo przez Użytkowników w celu zminimalizowania wspomnianego ryzyka.
  5. Płatności w ramach Serwisu są dokonywane za pośrednictwem przelewów bankowych.
  6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników i Firm.
  7. Użytkownik oraz inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, Partnerów, Firm, oraz innych osób trzecich.
  8. Firmy i inne podmioty gospodarcze nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób, lub praw na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
  9. Użytkownik oraz Firmy zobowiązani są korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
   1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;
   2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
   3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
   4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom.
  10. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik, Firma, Partner może o tym fakcie poinformować Usługodawcę poprzez formularz kontaktowy. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania koniecznych zmian technicznych i wizualnych w Serwisie ze względu na dostępne aktualizacje, dostosowanie do nowych wymogów technicznych oraz bieżące potrzeby Serwisu włączają w to także zmiany wizualne.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania wszystkich dostępnych informacji od Firm lub Partnerów ze względu za zastosowanie w Serwisie różnych systemów zarządzania treścią i związane z tym ograniczenia w możliwości prezentacji Usług.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dla Firm lub Partnerów zmian i modyfikacji treści związanych z pozycjonowaniem Serwisu w sieci Internet, szczególnie danych zawartych w nagłówkach .
  14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji lub aktualizacji.
  15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy, Firm i Partnerów.
 2. Własność intelektualna
  1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, do logotypów, grafik i treści przygotowanych przez Usługodawcę i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom lub Firmom.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie.
  3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub Partnerom lub Firmom lub innym podmiotom.
  4. Firmy i Partnerzy umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   3. rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   4. tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
  5. Licencja o której mowa w ust. 3.4 Regulaminu obejmuje prawo do udzielania sublicencji, jak również prawo do wykonywania praw zależnych i wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.
  6. Licencja o której mowa w ust. 3.4 Regulaminu uprawnia Usługodawcę do nieodpłatnego korzystania z materiałów w celach związanych z realizowaniem funkcji Serwisu, jak również do nieodpłatnego korzystania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania materiałów w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  7. Użytkownicy oraz Partnerzy zobowiązują się nie zamieszczać jakichkolwiek materiałów, w szczególności grafik, zdjęć, tekstów, plików, co do których nie posiadają pełni praw autorskich lub wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego na takie wykorzystanie utworów. W szczególności jakiekolwiek zamieszczone materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych innej osoby lub dóbr majątkowych innej osoby, praw na dobrach niematerialnych oraz nie mogą być związane z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji, wykroczeniem lub przestępstwem.
  8. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone mogą przesłać stosowną wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego. W wiadomości muszą zaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające zidentyfikować zgłaszane naruszenie i uzasadniające jego bezprawność.
 3. Rejestracja
  1. Nie wymaga rejestracji usługa polegająca na przeglądaniu informacji w Serwisie i wyszukiwaniu ofert w Serwisie.
 1. Usługi
  1. Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystanie z poszczególnych Usług, według własnego uznania, przy czym w zgodzie z warunkami umowy o świadczenie konkretnej Usług. Serwis udostępnia następujące Usługi:
   1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. udostępnienie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą,
   3. wyszukiwarka,
   4. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej.
  2. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej dana Usługa jest zawierana na czas oznaczony, od chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej usługi do czasu skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika.
  3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  4. Użytkownik oraz Usługodawca w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi.
  5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prezentacjipłatnego wpisu zawierana jest na czas oznaczony, tj. okres 12 miesięcy.
  6. Usługa płatna umożliwia na wyraźny wniosek Firmy lub Partnera skorzystanie z Usług dodatkowych zawierających się w ramach Usług płatnych tj. uzyskania nieodpłatnie 100 szt. wizytówek z danymi Firmy lub Partnera (wizytówki są wybierane przez Usługodawcę i nie ma możliwości zmiany), bezpłatny indywidualny adres poczty email w wybranej domenie grupy agrokraina.pl (wybrany adres zależy od dostępności wolnej nazwy w danej domenie; wielkość skrzynki maksymalnie 100 Mb), otrzymanie statycznego szablonu HTML (jedna strona wizytówki www; szablon jest zastrzeżony prawami autorskimi i nie ma możliwości zmian w stopce szablonu bez zgody Usługodawcy) w cenie 200 zł.
  7. Usługa płatna jest aktywna przez okres 12 miesięcy od momentu opłacenia płatnej prezentacji przez Firmę. Po upływie tego czasu i braku przedłużenia prezentacji płatnej Usługa może zostać zawieszona. Przez zawieszenie rozumie się:- zaprzestanie wyświetlania w wynikach wyszukiwania,- usunięcie Usługi,- zmiana na Usługę bezpłatną,- zamieszczenie na profilu z ofertą Firmy lub Partnera ofert lub reklam innych Firm lub Partnerów,- utworzenie przekierowania profilu z ofertą Firmy lub Partnera na Usługi innych Firm lub Partnerów
  8. Przed zawieszeniem oferty Usługodawca poinformuje o tym Firmę.
  9. Usługa bezpłatna jeśli nie postanowiono inaczej jest zawierana na czas nieoznaczony i może być zależna jest od umowy zawartej pomiędzy Usługodawca i Firmą lub Partnerem.
  10. Usługa bezpłatna może być także nie związana z żadną Firmą lub Partnerem i może zawierać błędy w zamieszczonych prezentacjach, ponieważ prezentowane dane mogą pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych – Internet, prasa, radio, telewizja. W przypadku błędów Firma lub Partner może o tym fakcie poinformować Usługodawcę poprzez formularz kontaktowy. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania korygujące zmierzające do prezentacji prawidłowych danych, jakie został zgłoszone przez Firmę lub Partnera.
  11. Przy dodawaniu i edycji ofert Usługodawca wymaga spełnienia wymagań związanych z ofertą, zasad dotyczących zdjęć i filmów, i kryteriów dotyczących opisów tekstowych.
  12. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu i rozpoczyna się z korzystania z Serwisu.
  13. W ramach dostarczanych informacji drogą elektroniczną Użytkownikowi mogą być wysyłane m.in. informacje (w tym informacje handlowe) dotyczące działalności Usługodawcy lub Partnerów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do wykorzystania przez konsumenta.
  2. W razie skutecznego odstąpienia Umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli takowe miały miejsce.
  4. Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej nie dotyczy Użytkowników nie będących konsumentami.
 3. Rozwiązanie umowy
  1. Rozwiązanie Umowy następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie naruszania istotnych postanowień Regulaminu przez Firmę lub Partnera.
  3. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7.2 Regulaminu, Usługodawca wezwie Użytkownika będącego konsumentem do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań wyznaczając mu termin nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego może skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ust. 7.2 Regulaminu. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia w trybie art. 7.2 Firmą lub Partner może zgłosić Usługodawcy.
  4. Firma lub Partner i Usługodawca w każdym czasie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.
 1. Reklamacje
  1. Użytkownik chcąc zgłosić reklamacje powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  5. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.
 2. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą,
   2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu związane z problemami i technicznymi potrzebami firmy dostarczającej usługi hostingowe,
   3. następstwa wykorzystania dostępu do Serwisu przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do Serwisu w sposób nielegalny w następstwie działań szkodliwych,
   4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
   5. realizację umów przez Firmy,
   6. autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
  2. Serwis oraz treści i elementy w nim udostępniane stanowią jedynie wsparcie Firm i Partnerów. Usługodawca nie gwarantuje, że Użytkownik w ramach serwisu otrzyma potrzebne dla niego informacje, jak również nie gwarantuje, że dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Firmą lub Partnerem oraz że umowa pomiędzy tymi podmiotami będzie prawidłowo realizowana.
  3. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.
  4. Odpowiedzialność względem Użytkowników nie będących konsumentami ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Przy czym w przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę poprzez formularz kontaktowy, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenie czy faktycznie treści naruszają Regulamin.
 3. Dane osobowe
  1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody w trakcie rejestracji do Serwisu dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celach marketingowych Usługodawcy oraz w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  5. W związku z zawarciem Umowy Usługodawca będzie przetwarzać dane, które Użytkownik przekazał Usługodawcy np. w formularzu rejestracyjnym, w szczególności przetwarzane będą następujące dane osobowe Użytkownika:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
  6. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego uprawnienia Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 31.01.2017.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach Serwisu z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które rozpoczęto realizować przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
  3. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Firma lub Partner zostanie poinformowany mailowo oraz przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin.
  4. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania której obowiązujące przepisy wymagają bezwzględnie porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
  5. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w sposób opisany w ust. 11.3 Regulaminu na 30 dni przed zamknięciem Serwisu.
  6. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
  7. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników będących konsumentami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
   1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
   3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  8. W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle adresu korespondencyjnego Usługodawcy.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.


Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę + Schowek znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę - Schowek znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.